Lite kort historik...

Algutsrums marknad har en lång historia. Den började den 5 februari 1781 då Kungl. Maj:t biföll en begäran från den öländska allmogen att få en årlig marknad inrättad på västra sidan för att bereda bekväm avsättning av "deras efter holsteinska hingstar fallna hästar". Marknaden skulle hållas mellan höslåttern och sädesbärgseln. Marknaden hålls nu alltid första fredagen efter midsommar i månadsskiftet juni-juli.

Omkring 1840 tillkom ytterligare en marknadsdag på hösten. Den hålls alltid första fredagen i oktober.

På marknadsplatsen finns ännu 38 bodar av en typ med rötter i medeltiden. En del av bodarna kan vara från marknadens första tid men många har tillkommit under 1800-talet.

På marknadsplanen finns också ett stenhus som anses byggt i mitten på 1600-talet. Antagligen är det Algutsrums äldsta byggnad. I huset finns ännu en arrestlokal där bråkstakar togs om hand under marknaderna. För att hålla ordning utsåg sockenmännen vakter som försågs med en vaktbricka och uppgift att hålla ordning. 1864 utsågs inte mindre än 25 vakter. En gammal marknadsvakt berättade vid 1900-talets början: "Att bli vald till vakt var det roligast uppdrag en kunde få, för då fick en slåss så mycket som helst med bråkstakarna". Numera är lugnt på marknaderna men huset som nu är hembygdsmuseum används som kontor under marknadsdagarna.

Marknaden var under många år fram till 1930-talet en av de viktigaste kreatursmarknaderna i länet. Kreaturshandeln upphörde före andra världskriget men hästar såldes ända till 1956.